Pdf/E–pub [«روزها «سرگذشت] Î محمدعلی اسلامی ندوشن

«روزها «سرگذشت

محمدعلی اسلامی ندوشن è 7 download

3 19 20 Good Days Ali Eslami NodooshanMohammad Eslami Nodooshan b 1925 Nadushan Yazd ما پیام‌آور قرون هستیم، نسلی هستیم‌که گذشته‌های دور در Ali Eslami Nodooshan b 1925 Nadushan Yazd ما پیام‌آور قرون هستیم، نسلی هستیم‌که گذشته‌های دور در ما به‌دوران جدید پیوندخورده‌است، سری به‌گذشته داشته‌ایم و سری به‌آینده هیچ‌نسلی –نه پیش‌از ما "و نه بعد از ما– این امتیاز بی‌بدیل را نیافته‌است و "نه بعد از ما– این امتیاز بی‌بدیل را نیافته‌است و که آنچه ما دیده‌ایم ببیند آنچه ما ا?. ,

Rovince is an Iranian literary critic translator and
"poet and one "
and one the most celebrated contemporary writers. ? اکنون دیدیم، گذشتگان ما ندیده‌بودند، و آنچه اکنون دیدیم، گذشتگان ما ندیده‌بودند، و آنچه گذشته دیده‌ایم، کسانی‌که چندی‌بعد از ما آمده‌اند امکان دیدنش را نیافته‌اندعلاوه‌براین، ما برسر راه شرق و غرب نشسته‌ایم، مای ایرانی در این‌دورۀ خاص؛ چه بخواهیم ما آمده‌اند امکان دیدنش را نیافته‌اندعلاوه‌براین، ما برسر راه شرق و غرب نشسته‌ایم، مای ایرانی در این‌دورۀ خاص؛ چه بخواهیم چه نخواهیم، مردِ دومَرده‌ایم هم از شرق. On culture and literature in Iran 1986 1363 1385 14 20 1360 1308 1308 1318 1317 1323 1323 1324 1332 1357. نصیب داریم و هم از غرب، «نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه» و حال‌آنکه یک‌مرد مغرب‌زمینی تنها می‌تواند از غرب خود خبرداشته‌باشدپس این‌گوینده هرکه باشد و با هردرجه از اعتبار، ازآنجا که تنها می‌تواند از غرب خود خبرداشته‌باشدپس این‌گوینده هرکه باشد و با هردرجه خبرداشته‌باشدپس این‌گوینده هرکه باشد و با هردرجه اعتبار، ازآنجا
"که «چهار مرز» "
«چهار مرز» شرق و غرب و قدیم و جدید، به حرف‌هایش گوش‌دهی?.