PDF READ (Trakie veči) Author Pauls Bankovskis

Var tu b t k da desmit no l dz im las taj m Paula Bankovska gr mat m es neesmu autora fane vi vienk r i dikti daudz raksta Dro i vien t p c ir saj #ta ka nek jauna un ori in la te nav daudzlas t ju probl mas mj Tom # ka nek jauna un ori in la te nav daudzlas t ju probl mas mj Tom latvie u klasisk s uzslavas v rdiem izsakoties kopum nav slikti ir pat kami ironiski un viet m patie m aspr t gi Un iet ka autors var tu rakst t labas popul rzin tnisk s gr matas ja vien k ds pie mums t das las tu Iespaidi p c gr matas apsprie anas Liep jas Gr mat OSPUSZVAIGZN TI UZD VINU EMOT V ti uzd vinu emot v manas un Bankovska darbu sare t s attiec bas Bie i vien mani vi a tekstos kaut kas oti uzrun un valdzina bet kaut kas tikpat oti ne auj man to patik anu atz t Tad par visiem maniem diezgan nepamatotajiem subjekt vajiem koment riem oreiz pace u savu v rt jumu uz aug u Gr Mata Paties B Peln paties b peln labus v rdus Neatceros kad literat ras pasaul p d jo reizi man k ds t apstulbin ja no ok ja liekot viegl smaid un pamat g p rsteigum atv rt muti St sts par Rai a galvaskausu bija tikpat lieliski b v ts k Depresija tikpat lieliski b v ts k Nakts kontrole tikpat lieliski b v ts k M s n kam Tie i t visi ie st sti vismaz. Vectēvs mūža nogali esot vadījis sēdēdams mājas priekšā un savas dzīves iznākumā vainodams bezmaz vai visu pasauli Zināms jau ka depresija ir vienīgi tāda sieviešu kaite Īstiem vīriem šādas smieklīgas sērgas nepielīp Bet ja nu tomēr grūtsirdība kādreiz sāk nomākt zāles ir viegli atrodamas Tad ir jāiedzer un savā galvā savā istabā šķūnītī pagrabā garāžā darbnīcā kaut vai gultā zem segas jārada tikai. .
Iek rtota t k izskat s Es te nerun ju par fizikas gr mat m un matem tikas formul m kuras saliek pa plaukti iem Cilv ks neko nenov *RT VAIR K K LABU ST k k labu st tas mums jau ir g nos Ja st sts tiek st st ts ar p rliec bu un gramatiski pareizi sak rtojot teikumus un lo iski savirkn jot faktus m su pr ts tos nor s k cukurgraudu Un vienalga ka st st tais ir neracion ls izdom ts unvai mel g b s no t m gr mat m ko ieg d os m jas gr matplauktam lai tad kad uzn k p rpasaul g nopietn ba pa emtu palas tu un uzliktu sevi uz vi a take it easy Trako ve u st sti k Prozit kon as ar ironijas pie prici Katram sava gar a un nevajag visus vien pieg jien ap st Pa st stam pa kon ai o domu es jau kaut kur esmu no iepusi un t man pr t pat ir apaugusi ar v zij m tikpat feini b tu t da Trako vece u st stu gr mata es tur piln gi iedom jos Ka u veceni Pa logu pasaules k rt bu pieskato veceni Hipohondri i V ram ti vai Sievam ti Pel ko peli utt iz maniem pieskato veceni Hipohondri i V ram ti vai Sievam ti Pel ko peli utt iz maniem Sat risks un baud ms gabals Gal gi absurdu st stu kolekcija kur tom r sl pjas sava da a paties bas lai cik dzi i da k rt b tu j rokas Viegla las mviela laisk m vasaras dien Su var un pat vajag apvienot jo nekādas skaidrības par to kas ir kaut kā cēloņi un kas sekas pasaulē nav vēl šobaltdien tā pats grāmatas autors Pauls BakovskisKad realitāte nogurdina izrādās ka blakus ir pavisam cita realitāte Tā ir diezgan baisa un interesanta Visi jau to zina bet kādam vajadzēja pierakstīt tā par grāmatu izsakās rakstnieks Jānis JoņevsAttēlā uz pirmā vāka – grāmatas autors un paša izraisīta traum. Liel k da a Trako Ve U St Stu Ieliekami u st stu ieliekami un t d pa konstrukcij kas iesp jams ar laiku nedaudz apn k Tom r autora lielisk izt le vai varb t v Oda aurajai laipi ai starp pr tu un nepr tu gandr z vai k publiska gr ks dze sarakst ta tikpat labi v rie u k sievie u bals es pat teiktu nekatraj dzimt kas vienl dz personiski uzrun katru mazliet joc gi teju vai pa a pieredz ti un mazliet skum gi st sti par to k m s atceramies pa i sevi un izdom jam dz ves kas ar mums var ja notikt bet nenotika pa i uzrun ja st sti M otajai nepat k Supervarons Depresija un uzrun ja st sti M otajai nepat k Supervarons Depresija un pier d jumi par visiem tiem krikumiem s kumiem un krital m kas mums nep rtraukti atg dina cik laiks ir nepiel dzams un cilv ks p rejo s 35zvaigznes P ris st sti gan uzrun ja par tiem ar zvaigznes S ku las t ar smaidu bet nu vienu br d lik s piln gs marazms Nezinu pat ko dom t Absurdi un izklaid jo i st sti par trakajiem kuri ir uz smalk s realit tes un nepr ta robe as Lasot st stus nemit gi uzdevu sev jaut jumu t var b t sten b vai nepr ta robe as Lasot st stus nemit gi uzdevu sev jaut jumu t var b t sten b vai Visp r liel koties var tu gan Latvij Interesanti ka es var tu ve iem piln g M s katrs dzi i sird zin m ka pasaule nav. Sev vienam piederoša telpa Tajā tad nu var ieslodzīt un dzenāt visas savas iedomas par to cik gan viss pasaulē ierīkots šķērsām un aplami un kas gan cilvēcei būtu darāms lai nepareizības vērstu par labu Ja nav slinkums un ir vēl spars ar savu pētījumu rezultātiem kādā dzīves posmā var sākt uzbāzties laikrakstu redakcijām valsts vai pašvaldību iestādēm un visiem pārējiem Iedzeršanu un šo savdabīgo jaunrades proce.

Summary Ú PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ☆ Pauls Bankovskis

Trakie veči